Pravila o privatnosti | Regionalna Vaterpolo Liga

Ova veb lokacija prikuplja neke lične podatke od svojih korisnika.

Ovaj dokument ima odeljak posvećen kalifornijskim potrošačima i njihovim pravima na privatnost.

Našu proširenu politiku privatnosti možete pronaći ovde.

VLASNIK I KONTROLER PODATAKA
Total Waterpolo

Move Lenis j.d.o.o.

Ulica Predraga Heruca 10

10000 Zagreb

Hrvatska

Imejl za kontakt vlasnika: info@total-waterpolo.com

VRSTE PRIKUPLJENIH PODATAKA
Među vrstama ličnih podataka koje ova veb stranica prikuplja, sama ili preko trećih lica, su: kolačići; Podaci o upotrebi; adresa E-pošte; razne vrste podataka; korisničko ime; ime.

Potpuni detalji o svakoj vrsti prikupljenih ličnih podataka dati su u namenskim odeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstovima objašnjenja prikazanim pre prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno davati lične podatke, ili, u slučaju podataka o korišćenju, automatski prikupljati prilikom korišćenja ove veb stranice.
Osim ako nije drugačije navedeno, svi Podaci koje traži ova veb lokacija su obavezni i neuspeh u pružanju ovih podataka može onemogućiti ovu veb lokaciju da pruži svoje usluge. U slučajevima kada je na ovoj veb lokaciji izričito navedeno da neki Podaci nisu obavezni, Korisnici su slobodni da ne saopštavaju ove Podatke bez posledica po dostupnost ili funkcionisanje Usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji lični podaci su obavezni mogu da kontaktiraju vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove veb stranice ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova veb lokacija služi u svrhu pružanja usluge koju korisnik zahteva, pored bilo koje druge svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako su dostupni.

Korisnici su odgovorni za sve lične podatke treće strane dobijene, objavljeni ili deljeni preko ove veb stranice i potvrđuju da imaju saglasnost treće strane da daju podatke Vlasniku.

NAČIN I MESTO OBRADE PODATAKA
Metode obrade
Vlasnik preduzima odgovarajuće mere bezbednosti da spreči neovlašćeni pristup, otkrivanje, modifikaciju ili neovlašćeno uništavanje podataka.
Obrada podataka se vrši korišćenjem računara i/ili IT alata, prateći organizacione procedure i režime koji su striktno povezani sa naznačenim svrhama. Pored vlasnika, u nekim slučajevima, Podaci mogu biti dostupni određenim tipovima osoba zaduženih za rad ove veb stranice (administracija, prodaja, marketing, pravna, sistemska administracija) ili spoljnim stranama (kao što su treće- partijski provajderi tehničkih usluga, poštari, hosting provajderi, IT kompanije, agencije za komunikacije) koje je, po potrebi, imenovao Vlasnik za Obrađivače podataka. Ažurirana lista ovih strana može se zatražiti od vlasnika u bilo kom trenutku.

Pravni osnov obrade
Vlasnik može da obrađuje lične podatke koji se odnose na korisnike ako važi jedno od sledećeg:

Korisnici su dali saglasnost za jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: Prema nekim zakonima, Vlasniku može biti dozvoljeno da obrađuje lične podatke sve dok se Korisnik ne usprotivi takvoj obradi („opt-out“), bez potrebe da se oslanja na saglasnost ili bilo koju drugu od sledećih pravnih osnova. Ovo se, međutim, ne primenjuje kad god je obrada ličnih podataka predmet evropskog zakona o zaštiti podataka;
pružanje podataka je neophodno za izvršenje ugovora sa Korisnikom i/ili za bilo koje njegove predugovorne obaveze;
obrada je neophodna za usaglašenost sa zakonskom obavezom kojoj Vlasnik podleže;
obrada je povezana sa zadatkom koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su data Vlasniku;
obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa koje vodi Vlasnik ili treća strana.
U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći da se razjasni specifična pravna osnova koja se primenjuje na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni zahtev, ili uslov neophodan za sklapanje ugovora.

Mesto
Podaci se obrađuju u poslovnim kancelarijama vlasnika i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu.

U zavisnosti od lokacije korisnika, prenos podataka može uključivati prenos podataka korisnika u zemlju koja nije njihova. Da bi saznali više o mestu obrade tako prenesenih podataka, Korisnici mogu da pogledaju odeljak koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka.

Korisnici takođe imaju pravo da saznaju o pravnoj osnovi prenosa podataka u zemlju van Evropske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju koja je regulisana međunarodnim javnim pravom ili koju su osnovale dve ili više zemalja, kao što su UN, kao i o preduzetim bezbednosnim merama od strane vlasnika radi zaštite svojih podataka.

Ako dođe do takvog prenosa, Korisnici mogu saznati više tako što će proveriti relevantne odeljke ovog dokumenta ili se raspitati kod Vlasnika koristeći informacije navedene u odeljku za kontakt.

Vreme zadržavanja
Lični podaci će se obrađivati i čuvati onoliko dugo koliko to zahteva svrha za koju su prikupljeni.

dakle:

Lični podaci prikupljeni u svrhe vezane za izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika čuvaju se dok se taj ugovor u potpunosti ne izvrši.
Lični podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno da se te svrhe ispune. Korisnici mogu pronaći specifične informacije u vezi sa legitimnim interesima koje vodi vlasnik u relevantnim odeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.
Vlasniku može biti dozvoljeno da zadrži Lične podatke na duži period kad god je Korisnik dao saglasnost za takvu obradu, sve dok se takva saglasnost ne povuče. Pored toga, Vlasnik može biti u obavezi da zadrži lične podatke na duži period kad god je to potrebno radi izvršenja zakonske obaveze ili po nalogu organa.

Kada istekne period čuvanja, lični podaci će biti izbrisani. Dakle, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo na prenosivost podataka ne mogu se ostvariti nakon isteka roka čuvanja.

SVRHE OBRADE
Podaci koji se odnose na Korisnika se prikupljaju kako bi se omogućilo Vlasniku da pruži svoju Uslugu, ispuni svoje zakonske obaveze, odgovori na zahteve za sprovođenje, zaštiti svoja prava i interese (ili prava i interese svojih korisnika ili trećih lica), otkrije bilo kakvu zlonamernu ili prevarantsku aktivnost, kao i sledeće: Analitika, Interakcija sa spoljnim društvenim mrežama i platformama, Upravljanje kontaktima i slanje poruka, Remarketing i bihejvioralno ciljanje, Prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi, Oglašavanje, Komentari sadržaja, Kontaktiranje korisnika i usluga platforme i hosting.

Za specifične informacije o ličnim podacima koji se koriste za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odeljak „Detaljne informacije o obradi ličnih podataka“.

DETALJNI PODACI O OBRADI LIČNIH PODATAKA
Lični podaci se prikupljaju u sledeće svrhe i korišćenjem sledećih usluga:

Oglašavanje
Analitika
Kontaktiranje korisnika
Komentarišući sadržaj
Prikazivanje sadržaja sa spoljnih platformi
Interakcija sa spoljnim društvenim mrežama i platformama
Upravljanje kontaktima i slanje poruka
Usluge platforme i hosting
Ponovno oglašavanje i ciljanje ponašanja
PRAVA KORISNIKA
Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi sa svojim podacima koje obrađuje Vlasnik.

Konkretno, korisnici imaju pravo da urade sledeće:

Povući njihovu saglasnost u bilo kom trenutku. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost ako su prethodno dali saglasnost za obradu svojih ličnih podataka.
Prigovor na obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo da ulože prigovor na obradu svojih Podataka ako se obrada vrši na pravnoj osnovi koja nije saglasnost. Dalji detalji su dati u namenskom odeljku ispod.
Pristup njihovim podacima. Korisnici imaju pravo da saznaju da li se Podaci obrađuju od strane Vlasnika, da dobiju obelodanjivanje u vezi sa određenim aspektima obrade i dobiju kopiju Podataka koji se obrađuju.
Proverite i tražite ispravku. Korisnici imaju pravo da provere tačnost svojih podataka i zatraže njihovo ažuriranje ili ispravku.
Ograničite obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da ograniče obradu svojih podataka. U ovom slučaju, Vlasnik neće obrađivati svoje Podatke u bilo koju drugu svrhu osim za njihovo skladištenje.
Neka se njihovi lični podaci izbrišu ili na drugi način uklone. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da dobiju brisanje svojih podataka od vlasnika.
Primite njihove podatke i prenesite ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo da prime svoje Podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i, ako je tehnički izvodljivo, da ih bez ikakvih prepreka prenesu drugom kontroloru. Ova odredba je primenljiva pod uslovom da se Podaci obrađuju automatizovanim sredstvima i da se obrada zasniva na saglasnosti Korisnika, na ugovoru čiji je Korisnik deo ili na njegovim predugovornim obavezama.
Uložite žalbu. Korisnici imaju pravo da podnesu tužbu svom nadležnom organu za zaštitu podataka.
Detalji o pravu na prigovor na obradu
Kada se lični podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenog ovlašćenja datog Vlasniku ili u svrhe legitimnih interesa koje vodi vlasnik, Korisnici mogu da se usprotive takvoj obradi tako što će pružiti osnov u vezi sa njihovom konkretnom situacijom da opravdati prigovor.

Korisnici moraju znati da, međutim, ako se njihovi lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, mogu da prigovore na tu obradu u bilo kom trenutku bez davanja ikakvog opravdanja. Da bi saznali da li Vlasnik obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, Korisnici mogu pogledati relevantne odeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti ova prava
Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti Vlasniku putem kontakt podataka navedenih u ovom dokumentu. Ovi zahtevi se mogu realizovati besplatno i vlasnik će ih rešiti što je pre moguće i uvek u roku od mesec dana.

COOKIE POLICI
Ova veb lokacija koristi Trackers. Da bi saznao više, Korisnik može da pogleda Politiku kolačića.

DODATNE INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA
Zakonske mere
Vlasnik može koristiti lične podatke korisnika u pravne svrhe ili u fazama koje dovode do mogućeg pravnog postupka koji proizilazi iz nepravilne upotrebe ove veb stranice ili povezanih usluga.
Korisnik izjavljuje da je svestan da se od Vlasnika može zahtevati da otkrije lične podatke na zahtev javnih organa.

Dodatne informacije o ličnim podacima korisnika
Pored informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, ova veb lokacija može da pruži Korisniku dodatne i kontekstualne informacije u vezi sa određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom ličnih podataka na zahtev.

Sistemski dnevniki i održavanje
Za potrebe rada i održavanja, ova veb lokacija i bilo koje usluge treće strane mogu prikupljati datoteke koje beleže interakciju sa ovom veb lokacijom (sistemske evidencije) koristiti druge lične podatke (kao što je IP adresa) u tu svrhu.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici
Više detalja u vezi sa prikupljanjem ili obradom ličnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kom trenutku. Molimo pogledajte kontakt informacije na početku ovog dokumenta.

Kako se postupa sa zahtevima „Ne prati“.
Ova veb lokacija ne podržava zahteve „Ne prati“.
Da biste utvrdili da li bilo koja od usluga trećih strana koje koristi ispunjava zahteve „Ne prati“, pročitajte njihovu politiku privatnosti.

Promene ove politike privatnosti
Vlasnik zadržava pravo da izvrši izmene ove politike privatnosti u bilo kom trenutku tako što će obavestiti svoje korisnike na ovoj stranici i eventualno u okviru ove veb stranice i/ili – koliko je tehnički i pravno izvodljivo – slanjem obaveštenja korisnicima putem bilo koje kontakt informacije dostupne vlasnik. Preporučuje se da često proveravate ovu stranicu, pozivajući se na datum poslednje izmene naveden na dnu.

Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade koje se obavljaju na osnovu saglasnosti Korisnika, Vlasnik će po potrebi prikupiti novu saglasnost od Korisnika.

INFORMACIJE ZA KALIFORNIJSKE POTROŠAČE
Ovaj deo dokumenta integriše i dopunjuje informacije sadržane u ostatku politike privatnosti i obezbeđuje ga preduzeće koje vodi ovu veb lokaciju i, ako je slučaj, njena matična preduzeća, podružnice i filijale (za potrebe ovog odeljka pomenutog kolektivno kao „mi”, „nas”, „naši”).

Odredbe sadržane u ovom odeljku primenjuju se na sve korisnike koji su potrošači koji žive u državi Kalifornija, Sjedinjene Američke Države, u skladu sa „Zakonom o privatnosti potrošača Kalifornije iz 2018.“ (Korisnici se u nastavku nazivaju jednostavno kao „vi“, „ vaš”, „vaš”), i za takve potrošače ove odredbe zamenjuju sve druge moguće različite ili konfliktne odredbe sadržane u politici privatnosti.

Ovaj deo dokumenta koristi termin „lični podaci“ kako je definisan u Kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača (CCPA).

Kategorije ličnih podataka prikupljenih, otkrivenih ili prodatih
U ovom odeljku sumiramo kategorije ličnih podataka koje smo prikupili, otkrili ili prodali i njihove svrhe. O ovim aktivnostima možete detaljno pročitati u odeljku pod naslovom „Detaljne informacije o obradi ličnih podataka“ u okviru ovog dokumenta.

Informacije koje prikupljamo: kategorije ličnih podataka koje prikupljamo
Prikupili smo sledeće kategorije ličnih podataka o vama: identifikatore i internet informacije.

Nećemo prikupljati dodatne kategorije ličnih podataka bez da vas obavestimo.

Kako prikupljamo informacije: koji su izvori ličnih podataka koje prikupljamo?
Prikupljamo gore navedene kategorije ličnih podataka, direktno ili indirektno, od vas kada koristite ovu veb stranicu.

Na primer, vi direktno dajete svoje lične podatke kada šaljete zahteve putem bilo kog obrasca na ovoj veb lokaciji. Takođe dajete lične podatke indirektno kada se krećete po ovoj veb stranici, pošto se lični podaci o vama automatski posmatraju i prikupljaju. Na kraju, možemo da prikupljamo vaše lične podatke od trećih lica koja rade sa nama u vezi sa Uslugom ili sa funkcionisanjem ove veb stranice i njenim karakteristikama.

Kako koristimo informacije koje prikupljamo: deljenje i otkrivanje vaših ličnih podataka trećim licima u poslovne svrhe
Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo o vama trećoj strani u poslovne svrhe. U ovom slučaju, sklapamo pismeni ugovor sa takvom trećom stranom koji zahteva od primaoca da čuva lične podatke u tajnosti i da ih ne koristi u bilo koju drugu svrhu osim onih neophodnih za izvršenje ugovora.

Takođe možemo otkriti vaše lične podatke trećim licima kada to izričito zatražite ili nas ovlastite da bismo vam pružili našu uslugu.

Da biste saznali više o svrhama obrade, pogledajte odgovarajući odeljak ovog dokumenta.

Prodaja vaših ličnih podataka
Za naše svrhe, reč „prodaja“ označava svaku „prodaju, iznajmljivanje, puštanje, otkrivanje, širenje, stavljanje na raspolaganje, prenos ili na drugi način usmeno, pismeno ili elektronskim putem, ličnih podataka potrošača od strane preduzeća drugom preduzeću ili treće lice, za novčanu ili drugu vrednu naknadu”.

To znači da se, na primer, rasprodaja može desiti kad god neka aplikacija pokreće oglase, vrši statističke analize saobraćaja ili pregleda, ili jednostavno zato što koristi alate kao što su dodaci za društvene mreže i slično.

Vaše pravo da odustanete od prodaje ličnih podataka
Imate pravo da odustanete od prodaje vaših ličnih podataka. To znači da ćemo se pridržavati vašeg zahteva kad god zatražite da prestanemo sa prodajom vaših podataka.
Takvi zahtevi se mogu uputiti slobodno, u bilo koje vreme, bez podnošenja bilo kakvog proverljivog zahteva, jednostavnim praćenjem dole navedenih uputstava.

Uputstva za odustajanje od prodaje ličnih podataka
Ako želite da saznate više ili iskoristite svoje pravo da se odjavite u vezi sa svim prodajama koje obavlja ova veb lokacija, kako onlajn tako i oflajn, možete nas kontaktirati za dodatne informacije koristeći kontakt podatke navedene u ovom dokumentu.

Koje su svrhe u koje koristimo vaše lične podatke?
Možemo da koristimo vaše lične podatke da omogućimo operativno funkcionisanje ove veb stranice i njenih funkcija („poslovne svrhe“). U takvim slučajevima, vaši lični podaci će biti obrađeni na način koji je neophodan i proporcionalan poslovnoj svrsi za koju su prikupljeni, i striktno u granicama kompatibilnih operativnih svrha.

Vaše lične podatke možemo koristiti i iz drugih razloga kao što su u komercijalne svrhe (kao što je navedeno u odeljku „Detaljne informacije o obradi ličnih podataka“ u ovom dokumentu), kao i za poštovanje zakona i odbranu naših prava pred nadležnim organima kada su naša prava i interesi ugroženi ili pretrpimo stvarnu štetu.

Nećemo koristiti vaše lične podatke u različite, nepovezane ili nekompatibilne svrhe bez da vas obavestimo.

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji i kako ih iskoristiti
Pravo na znanje i prenosivost
Imate pravo da zahtevate da vam otkrijemo:

kategorije i izvore ličnih podataka koje prikupljamo o vama, svrhe za koje koristimo vaše podatke i sa kim se te informacije dele;
u slučaju prodaje ličnih podataka ili otkrivanja u poslovne svrhe, dve odvojene liste na kojima otkrivamo:
za prodaju, kategorije ličnih podataka koje je kupila svaka kategorija primaoca; i
za otkrivanje u poslovne svrhe, kategorije ličnih podataka koje dobija svaka kategorija primaoca.
Gore opisano otkrivanje biće ograničeno na lične podatke prikupljene ili korišćene u poslednjih 12 meseci.

Ako dostavimo naš odgovor elektronskim putem, priložene informacije će biti „prenosive“, odnosno isporučene u formatu koji se lako može koristiti kako bi vam omogućio da nesmetano prenesete informacije drugom subjektu – pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

Pravo da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka
Imate pravo da zahtevate da izbrišemo bilo koju od vaših ličnih podataka, u skladu sa izuzecima propisanim zakonom (kao što su, ali ne ograničavajući se na, gde se informacije koriste za identifikaciju i popravku grešaka na ovoj veb lokaciji, za otkrivanje bezbednosti incidenata i zaštite od prevare ili nezakonitih aktivnosti, za ostvarivanje određenih prava itd.).

Ako ne postoji zakonski izuzetak, kao rezultat ostvarivanja vašeg prava, izbrisaćemo vaše lične podatke i uputiti bilo kog od naših dobavljača usluga da to učini.

Kako ostvariti svoja prava
Da biste ostvarili gore opisana prava, potrebno je da nam pošaljete svoj proverljivi zahtev tako što ćete nas kontaktirati putem detalja navedenih u ovom dokumentu.

Da bismo odgovorili na vaš zahtev, neophodno je da znamo ko ste. Prema tome, gore navedena prava možete ostvariti samo podnošenjem proverljivog zahteva koji mora:

pružite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste vi osoba o kojoj smo prikupili lične podatke ili ovlašćeni predstavnik;
opišite svoj zahtev sa dovoljno detalja koji nam omogućavaju da ga pravilno razumemo, procenimo i odgovorimo na njega.
Nećemo odgovoriti ni na jedan zahtev ako ne možemo da verifikujemo vaš identitet i stoga potvrdimo da se lični podaci u našem posedu zapravo odnose na vas.

Ako ne možete lično da podnesete proverljiv zahtev, možete ovlastiti osobu registrovanu kod državnog sekretara Kalifornije da deluje u vaše ime.

Ako ste odrasli, možete podneti proverljiv zahtev u ime maloletnog lica pod vašim roditeljskim ovlašćenjem.

Možete podneti najviše 2 zahteva u periodu od 12 meseci.

Kako i kada se od nas očekuje da obradimo vaš zahtev
Potvrdićemo prijem vašeg proverljivog zahteva u roku od 10 dana i pružiti informacije o tome kako ćemo obraditi vaš zahtev.

Odgovorićemo na vaš zahtev u roku od 45 dana od njegovog prijema. Ukoliko nam treba više vremena, objasnićemo vam razloge zašto, i koliko nam je još vremena potrebno. S tim u vezi, imajte na umu da nam može biti potrebno do 90 dana da ispunimo vaš zahtev.

Naše otkrivanje(a) će pokriti period od prethodnih 12 meseci.

Ako odbijemo vaš zahtev, objasnićemo vam razloge za odbijanje.

Ne naplaćujemo naknadu za obradu ili odgovor na vaš zahtev koji se može proveriti osim ako je takav zahtev očigledno neosnovan ili preteran. U takvim slučajevima možemo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti da postupimo po zahtevu. U oba slučaja, mi ćemo saopštiti naše izbore i objasniti razloge koji stoje iza toga.

gdpr-image
Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate našu Politiku zaštite podataka.
Opširnije